Arrhythmia milk thistle encouraged, anti nausea medication dramamine

Arrhythmia milk thistle encouraged, anti nausea medication dramamine